Research to improve people's health

money 2696228 1920 900X224

Geneal Accounting

 

Presentació:  

És la unitat que elabora els pressupostos, els comptes anuals, el balanç patrimonial i realitza l'inventari de l'IDIAPJGol. També s’encarrega de presentar els impostos de l’entitat.

 

Funcions:

· Fer les remeses de pagament
· Comptabilitzar i pagar totes les despeses pròpies de l’IDIAP
· Conciliacions mensuals de vises i bancs i control tresoreria
· Tancament comptable i checkings mensual així com comptes anuals
· Auditoria anual
· Elaboració i presentació d’impostos
· Enquestes INE

Membres: 

Mari Carmen Fernández (pagaments)
93 482 42 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

David Merino  (presupostos i impostos)
93 482 46 62
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inmaculada Pareja (comptabilitat interna)
93 482 46 89
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.