Fem recerca per la salut de les persones

interior design 828545 1100x250

 

Patronat

Presentació: 

El Patronat és l'òrgan superior de govern, d'administració i representació de l'IDIAPJGol, es reuneix en sessió ordinària, com a mínim dues vegades a l'any, i en sessió extraordinària a iniciativa pròpia de la presidència o a petició d'una tercera part dels seus membres.

 

Membres:

President honorari

Manel Balcells i Díaz
Conseller. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

 President

Xavier Pérez i Berruezo
Institut Català de la Salut (ICS)

Vice-Presidentas

Aina Plaza Tesías
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Assumpció Malgosa Morera
Universitat Autònoma de Barcelona

Altres membres

Anna Forcada Arcarons
Institut Català de la Salut (ICS)

Ariadna Mas Casals
Institut Català de la Salut (ICS)

Montserrat Llavayol Giralt
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Dídac Mauricio Puente
Hospital de Sant Pau

Ana Ríos Jiménez
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Sara Rodríguez Requejo
Institut Català de la Salut (ICS)

Rafael Ruiz Riera
Institut Català de la Salut (ICS)

Secretari

Eladi Medina Tejada
Institut Català de la Salut (ICS)

 

Funcions:
  • Vetllar per l'estricte compliment dels fins fundacionals.
  • Acceptar els projectes d'inevstigació i propis d'altres programes, el contingut dels quals s'ajusti als fins de l'Entitat.
  • Aprovar el pla general d'actuació de l'IDIAPJGol, la programació d'activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstos, a proposta de la gerència.
  • Aprovar el pressupost anual de l'IDIAPJGol.
  • Aprovar les memòries, els inventaris, balanços i estats de comptes de formulació anual obligatòria.
  • Dictar, si s'escau, un Reglament d'ordre intern.
  • Decidir respecte de la modificació, si s’escau, dels Estatuts i de qualsevol aspecte d’interès o transcendent per a l'IDIAPJGol, d’acord amb les lleis.
  • Decidir els termes controvertits segons l’interès de l'IDIAPJGol i en relació amb els seus fins.