Fem recerca per la salut de les persones

teclado assessorament afiliacio

Instruccions per a referenciar correctament el finançament rebut.

 

ISCIII 

 

Periode finançament 2021 - 2027

Per tal de poder cobrir les despeses generades per les publicacions i altres mitjans de difusió dels resultats, fruit de projectes concedits per l’Instituto de Salud Carlos III, s'ha de referenciar correctament els detalls de finançament a l’apartat “Funding”, al final del tríptic, o de la presentació en curs.

El beneficiari està obligat a fer referència a la subvenció rebuda en totess aquelles publicacions i altres resultats que es derivin directament de la actuació subvencionada.

La menció ha de contenir obligatoriament els següents elements:

 1. Indicació del codi d'identificació assignat a l'ajuda o projecte (expedient).
 2. Una referència expressa i literal a "lInstituto de Salud Carlos III (ISCIII)" com entitat finançadora.
 3. Una referència expressa a la cofinanciació de la Unió Europea mitjançant la declaració “Cofinançat per la Unió Europea".
Exemples en castellà:
 • "Este estudio ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) mediante el proyecto "XX/XXXXXXX" y cofinanciado por la Unión Europea
 • "Proyecto "XX/XXXXXX", financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y cofinanciado por la Unión Europea"
 • "Financiación: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), "XX/XXXXXXX", cofinanciado por la Unión Europea".

Exemples en anglès:

 • "This study has been funded by Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) through the project "XX/XXXXXXX" and co-funded by the European Union"
 • "Project "XX/XXXXXXX", funded by Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) and co-funded by the European Union".
 • "Funding: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), "XX/XXXXXXX", co-funded by the European Union".

 

Periode finançament 2014 - 2020

La menció ha de contenir obligatoriament els següents elements:

 1. Indicació del codi d'identificació (expedient) assignat a l'ajuda o projecte.
 2. Una referència expressa i literal a "l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)" com entitat finançadora.
 3. Una referència expressa al suport del Fons Eeuropeu corresponent, Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o al Fons Social Europeu (FSE), segons sigui el cas, com cofinançador.
 4. I, sempre que sigui possible, a més ha de contenir el lema: "Una manera de fer Europa", en el cas del FEDER o "El FSE inverteix en el teu futur", en el cas del FSE.

Exemples en castellà:

 • Este estudio ha sido subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III mediante el proyecto "XX/XXXXXXX" (Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional/Fondo Social Europeo. "Una manera de hacer Europa"/ "El FSE invierte en tu futuro").
 • Proyecto "XX/XXXXXX", financiado por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciado por la Unión Europea (FEDER/FSE) "Una manera de hacer Europa"/ "El FSE invierte en tu futuro").
 • Financiación: ISCIII ("XX/XXXXXXX"), cofinanciado por FEDER/FSE. "Una manera de hacer Europa"/ "El FSE invierte en tu futuro"). 

Exemples en anglès:

 • This study has been funded by Instituto de Salud Carlos III through the project "XX/XXXXXXX" (Co-funded by European Regional Development Fund/European Social Fund "A way to make Europe"/"Investing in your future").
 • Project "XX/XXXXXXX", funded by Instituto de Salud Carlos III and co-funded by European Union (ERDF/ESF, "A way to make Europe"/"Investing in your future")
 • Funding: ISCIII ("XX/XXXXXXX"), co-funded by ERDF/ESF, "A way to make Europe"/"Investing in your future").

 

Per tal de complir la normativa de comunicació i publicitat, a tot el material de difusió (pòsters, presentacions a congressos, material per a distribuir de l’estudi i que s’hagin de fer fotocòpies) dels projectes que siguin finançats per l’ISCiii/FEDER s'han d'afegir el següents logos, els podeu descarregar aquí:

 

logo ISCIII    Logo ISCIII dow
ES Cofinanciado por la Union Europea   Logo EU horitzontal (castellà)dow   Logo EU horitzontal (anglès)dow
ES Cofinanciado por la Union Europea  Logo EU vertical (castellà)dow   Logo EU vertical (anglès)dow
logo FEDER   Logo FEDER dow
 
 PERIS

En el cas especial dels articles (publicacions, traduccions,...): ens demanen a l’hora de justificar: títol, revista de publicació, data de publicació i full agraïments. Igual que al punt anterior, per tal de comprovar el requisit de la publicitat, a agraïments ha de constar:

“Projecte realitzat amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria corresponent a l’any 20xx de concessió de subvencions del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020, modalitat Projectes de recerca orientats a l’atenció primària, amb el codi d’expedient SLT002/1x/xxxx.”

 

Qualsevol despesa relacionada amb el projecte que es destini al públic o als participant (pòsters, qüestionaris, certificats assistència, fulletons, presentacions,...), contindrà una declaració en la que s’informi de qui s’ha rebut finançament:

Logo + expressió: “Amb el suport del Departament de Salut”

 

Logo Departament Salut

 

 

GRUPS DE RECERCA

Amb acreditació AGAUR:

“Els autors agraeixen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya al Grup de Recerca XXXXX (Codi: 2021 SGR XXXX, i nom del grup).”

 

Amb acreditació interna:

“Els autors agraeixen el suport de l’Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol) al Grup de Recerca xxxxxxxx”