Fem recerca per la salut de les persones

0
0
0
s2smodern

La Comissió de Recerca Qualitativa de l’IDIAPJGol i el CSC presenta els reptes metodològics del projecte EquityCancer-LA a Quito

Aquest òrgan és un espai d’aprenentatge en la metodologia de recerca qualitativa adreçat a professionals de la salut i els serveis socials i investigadors, que permet intercanviar experiències i coneixements per a l'anàlisi de qüestions com la salut comunitària, els assaigs clínics o l’accés als serveis de salut

IDIAP CSC

Durant la darrera sessió de la Comissió de Recerca Qualitativa en Salut de l’IDIAPJGol i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) es van presentar els reptes metodològics per desenvolupar un estudi qualitatiu que permeti analitzar l’accés al diagnòstic del càncer als serveis de salut de Quito (Equador). Aquest estudi està emmarcat en el projecte de recerca EquityCancer-LA, liderat pel CSC, que té l'objectiu d’avaluar, amb un enfocament participatiu, l’efectivitat d'una intervenció d’atenció integrada multicomponent per millorar el diagnòstic precoç del càncer a les xarxes públiques de serveis de salut de Xile, Colòmbia i Equador.

La Comissió és un espai d’aprenentatge en la metodologia de recerca qualitativa adreçat a professionals de la salut i els serveis socials, investigadors i entitats col·laboradores. Aquest espai és una plataforma per intercanviar experiències i coneixements per a l'anàlisi de qüestions com la salut comunitària, els assaigs clínics o l’accés als serveis de salut.

Una bona valoració de l’edició del 2023

Seguint la tendència dels darrers anys, les sessions del 2023 de la Comissió han mantingut bons nivells de participació i han tocat una gran diversitat d’àmbits i temàtiques. Al llarg del darrer any s’hi han presentat experiències d’avaluació qualitativa de programes de salut comunitaris i s’ha discutit el rol de la metodologia qualitativa en l’avaluació d’assaigs clínics. També s’hi ha introduït l’ús de la foto-elicitació per analitzar la salut emocional dels adolescents i la fotoveu com a tècnica qualitativa per entendre l’experiència de viure amb endometriosi.

Els membres i participants de la Comissió han destacat la dinàmica de les sessions, l’interès del debat que s’hi ha generat i la qualitat i la diversitat de les presentacions que s’hi ha fet. Aquesta avaluació s’ha dut a terme mitjançant tècniques qualitatives i a través de la realització d’una enquesta en línia.

Els usuaris han proposat mantenir el model de participació híbrid i el mètode de treball de cara el 2024. Han suggerit com a temes a tractar aquest any la triangulació en estudis de mètodes mixts i les perspectives i tècniques que es tindran en compte per a l’organització de les sessions d’enguany.

El que ve el 2024

La Comissió continuarà treballant per contribuir al desenvolupament del coneixement i les habilitats en recerca qualitativa dels professionals de la salut. Es mantindrà la missió de promoure sinergies i de sumar experiències entre professionals. De cara a aquest 2024, la Comissió es planteja incrementar la participació de professionals de serveis sanitaris i socials d’arreu del territori que desenvolupin activitats de recerca, especialment en l’àmbit municipal i de l’Atenció Primària.

La coordinació de l’espai està a càrrec d’Aida Oliver Anglès, del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del CSC, i de Constanza Jacques Aviñó i Laura Medina Perucha, de l'IDIAPJGol. La Comissió es tornarà a reunir el proper 21 de febrer en una sessió organitzada per l’IDIAPJGol, centrada en els efectes de la covid-19 persistent i en l’anàlisi narrativa del discurs. En aquesta propera sessió també es presentaran els resultats de l'enquesta d'avaluació del 2023.

La coordinació de la Comissió de recerca qualitativa anima a participar tots aquells professionals interessats a aprendre sobre aquesta metodologia de recerca, independentment del seu nivell d’expertesa.

 

Si estàs interessat a formar part de la Comissió i participar en les seves sessions, pots donar-te d'alta escrivint a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

 

During the last session of the Qualitative Health Research Commission of IDIAPJGol and the Health and Social Consortium of Catalonia (CSC), methodological challenges were presented to develop a qualitative study that allows analyzing access to cancer diagnosis in health services in Quito (Ecuador). This study is part of the EquityCancer-LA research project, led by the CSC, which aims to assess, with a participatory approach, the effectiveness of a multicomponent integrated care intervention to improve early cancer diagnosis in the public health service networks of Chile, Colombia, and Ecuador.

The Commission is a learning space in qualitative research methodology for healthcare and social services professionals, researchers, and collaborating entities. This space is a platform for exchanging experiences and knowledge for the analysis of issues such as community health, clinical trials, or access to health services.

A positive assessment of the 2023 edition

Following the trend of recent years, the 2023 Commission sessions have maintained good levels of participation and have covered a wide variety of areas and topics. Over the past year, experiences of qualitative evaluation of community health programs have been presented, and the role of qualitative methodology in clinical trial evaluation has been discussed. The use of photo-elicitation to analyze the emotional health of adolescents and photovoice as a qualitative technique to understand the experience of living with endometriosis has also been introduced.

Commission members and participants have highlighted the dynamic nature of the sessions, the interest generated in the discussions, and the quality and diversity of the presentations. This assessment was carried out using qualitative techniques and an online survey.

Users have proposed maintaining the hybrid participation model and the working method for 2024. They have suggested topics for this year, such as triangulation in mixed methods studies and the perspectives and techniques to be considered for organizing this year's sessions.

What to expect in 2024

The Commission will continue working to contribute to the development of knowledge and skills in qualitative research for healthcare professionals. The mission of promoting synergies and adding experiences among professionals will be maintained. For 2024, the Commission aims to increase the participation of healthcare and social services professionals from across the territory engaged in research activities, especially in the municipal and primary care setting.

The coordination of the space is led by Aida Oliver Anglès from the Service of Studies and Prospectives in Health Policies (SEPPS) of the CSC, and Constanza Jacques Aviñó and Laura Medina Perucha from IDIAPJGol. The Commission will meet again on February 21 in a session organized by IDIAPJGol, focusing on the persistent effects of COVID-19 and narrative analysis of discourse. In this upcoming session, the results of the 2023 evaluation survey will also be presented.

The coordination of the Qualitative Research Commission encourages all interested professionals to participate in learning about this research methodology, regardless of their level of expertise. If you are interested in joining the Commission and participating in its sessions, you can register by emailing Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..