Payday loans

Links d'interès

Protocol de Recerca
argaiv1490
Guia de Bones Pràctiques en Recerca en Atenció Primària
En aquest annex s’enumeren, en forma d’esquema, els apartats que han de figurar en el protocol d’un projectede recerca. Aquests hauran d’adaptar-se als requisits de cada convocatòria.

3 clics
 http://www.ics.gencat.cat/3clics/
El 3clics és una web on hi trobareu guies de pràctica clínica breus, traduïdes i adaptades, guies d'actuació d'infermeria i resums d'articles rellevants.

Agency for Health Care research and quality
http://www.ahrq.gov/
És una part de l'United States Department of Health and Human Services, que dóna suport a la investigació per millorar els resultats i la qualitat de l’atenció de la salut, reduir els costos i ampliar l’accés a serveis aficaços. Patrocina i difón investigació per ajudar als professionals a pendre decisions més informades i millorar la qualitat dels serveis de salut.

Agree Collaboration
 http://www.agreetrust.org
És una col.laboració internacional d’investigadors i responsables polítics que busquen millorar la qualitat i l’eficàcia de les guies de pràctica clínica mitjançant l’establiment d’un marc comú per al seu desenvolupament, informació i avaluació.

CASPe
http://www.redcaspe.org/
CASP Espanya té per missió proporcionar habilitats en salut per trobar i avaluar críticament les millors proves científiques.

CINAHL
www.cinahl.com
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Inicialment es tractava d’una base de dades bibliogràfiques individuals. Cinhal s’ha ampliat per oferir quatre base de dades , incloent dues versions de text complet.

Descriptors en ciències de la salut (decs)
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
El vocabulari estructurat i trilingüe DeCS (Descriptors en Ciències de la Salut) va ser creat per BIREME per servir com un llenguatge únic en la indexació d'articles de revistes científiques, llibres, anals de congressos, informes tècnics, i altres tipus de materials, així com per ser usat en la recerca i recuperació de literatura científica en les fonts d’informació disponibles a la Biblioteca Virtual en Salut (BVS) com LILACS, MEDLINE i altres. Té com a finalitat principal servir com un llenguatge únic per indexació i recuperació d'informació.

Dipex España
http://www.dipex.es
Recurs que permet veure i escoltar a persones que comparteixen les seves experiències sobre salut i malaltia. A més es pot trobar informació fiable sobre patologies, opcions de tractament i recursos de suport. La información que presenta DIPEX España està basada en la recerca qualitativa sobre l' experiència de pacients dirigida per experts.

Equator
http://www.equator-network.org/
Centre de recursos per a la presentació correcta d’informes sobre estudis d’investigació sanitària.

Guiasalud
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=0d331ef117b4af8db718c4b906bb
GuíaSalud té per missió potenciar l’oferta de recursos, serveis i productes basats en l’evidència científica per donar suport a la presa de decisió dels professionals i dels pacients en el Sistema Nacional de Salut (SNS), així com impulsar la creació de xarxes de col.laboradors i la cooperación entre entitats relacionades amb les GPC i la Medicina Basada en l'Evidència (MBE).

Guías de práctica clínica
http://sites.google.com/site/franciscomedranogonzalez/Home/guias-de-practica-clinica /
Són un conjunt de recomanacions desenvolupades de forma sistemàtica per ajudar a pendre decisions sobre l’atenció sanitària més adequada en determinats problemes de salut o condicions clíniques específiques, que serveixen per reduir la variabilitat i millorar la qualitat de la pràctica clínica.

Inebase
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm
És el sistema que utilitza el Institut Nacional d’estadística (INE) per emmagatzemar la informació estadística en Internet. Conté tota la informació que l’INE produeix en formats electrònics.

JBI Connect España - Joanna Briggs Institute
http://es.connect.jbiconnectplus.org/Default.aspx
JBI COnNECT (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics - Red clínica de Evidencia on-line sobre Cuidados). És una plataforma exclusiva per a membres.

Medical subject headings (mesh)
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
El terme MESH és l’acrònim de Medical Subject Headings. És el nom d’un ampli vocabulari terminològic controlat per a publicacions d’articles i llibres de ciències.

National Guidline Clearinghouse
http://www.guideline.gov/
És una extensa base de dades de guies de pràctica clínica basades en l'evidència i documents relacionats. La seva missió és proporcionar a metges, infermeres i altres professionals sanitaris un mecanisme accessible per a l’obtenció objectiva i detallada sobre la difusió, aplicació i ús de guies de pràctica clínica.

NHS Evidence
http://www.evidence.nhs.uk/
És un servei que permet l’accés a la millor evidència clínica i no clínica a través de la web.

Nice
http://www.nice.org.uk/
Ofereix orientació, estableix normes de qualitat i administra una base de dades per millorar la salut de les persones i prevenir i tractar malalties.

Primary Care Internet Guide
http://www.uib.no/isf/guide/guide.htm
És una llista completa de direccions d’internet útils per a l’atenció primària.

Red de investigación cualitativa en salud. Instituo de Salud Carlos III Redics
http://www.isciii.es/htdocs/redes/investen/investigacion_redicsquees.jsp
Promou la investigació en salut de qualitat des d’una orientació metodològica qualitativa. Afavoreix la formación dels professionals en investigació qualitativa en salut. Impulsa l’intercanvi i la coordinación d’inquietuds, experiències i propostes en aquest ámbito. Difón informació sobre recursos, activitats i literatura científica en l’àrea de la investigació qualitativa de salut.

sign
http://www.sign.ac.uk/
Develops evidence based clinical practice guiedlines for the National Health Service (NHS) in Scotland. Deriva d’una revisió sistemàtica de la literatura científica i està dissenyat com a vehicle per accelerar la difusió del nou coneixement.

The Guide to Community Preventive Services
www.thecommunityguide.org/index.html
És un recurs per ajudar a triar els programes i polítiques per millorar la salut i prevenir les malalties en la seva comunitat.

Trip Database
http://www.tripdatabase.com/
És una eina de cerca clínica dissenyada per permetre als professionals de la salut identificar rápidamente la millor evidència clínica per a la pràctica clínica.

Trip Database en Español
http://www.portaldemedicina.com/trip-database-en-espanol/
És el metabuscador de medicina basada en la evidència que ara presenta els seus serveis en castellà.

Whosis:who statistical information system
http://www.who.int/whosis/en/
Whosis, el sistema d’informació estadística de l’OMS, és una base interactiva que reuneix les estadístiques sanitàries bàsiques dels 193 estats membres de l’OMS. Comprèn més de 100 indicadors, que es poden consultar de diverses maneres (cerca ràpida, per categories o per criteris definits per l’usuari).

Per donar servei aquesta web utilitza galetes (en anglès, “cookies”)